Kurs – przygotowanie do egzaminu o pozwolenie na broń palną

Dla kogo jest kurs?

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią – art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2000 r. Nr 19 poz. 241 ze zmianami) obowiązują opłaty za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:
– ochrony osobistej
– sportowych
– kolekcjonerskich
– pamiątkowych
– szkoleniowych
– innyc

Jeśli masz pytania, napisz do nas:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią-(Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zm.) egzamin składa się z dwóch części:

  1. Teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni, zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
  • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 52, poz. 525 ze zm.) oraz przepisów  wydanych na jej podstawie
  • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią
  1. Praktycznej, której zakres obejmuje:
  • sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Zgodnie z wytycznymi MSWiA kurs dostosowaliśmy do założeń egzaminacyjnych i podzieliliśmy go na 3 części:

Część 1. Przygotowanie do egzaminu pisemnego.

Przykładowe tematy zajęć z którymi spotkamy się na teście egzaminacyjnym.

-Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
-Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.
– Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o ochronie osób i mienia.
-Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
-Organizacja grupy ochronnej.
-Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
-Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.
-Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
-Rozporządzenie dotyczące przechowywania i ewidencjonowania broni amunicji

Program trwający 3 tygodnie w systemie sobota/niedziela w godzinach 8:00 – 15:00 zakończony testem pisemnym.

Część 2. Przygotowanie z budowy i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Budowa i zasady działania broni palnej:

– działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych
przykładach;
– podstawy celnego strzelania;
– rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;
– przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.
– zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:
– zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
– zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.
-techniki posługiwania się bronią palną:
– przyjmowanie postaw strzeleckich,
– techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

Program trwający 3 tygodnie w systemie sobota/niedziela w godzinach 8:00 – 15:00

Część 3. Strzelanie z pistoletu, karabinka, pistoletu maszynowego, strzelby.

Program trwający od 6 do 8 godzin podzielony na dwa dni strzelania.
Istnieje możliwość umówienia strzelania na dzień przed egzaminem praktycznym przed komisją KWP we Wrocławiu.